EKSKLUZIVE- Kontrata sekrete e qeverisë me “Pfizer” për vaksinat

Kontrata e shumëpërfolur ndërmjet qeverisë shqiptare dhe korporatës farmaceutike “Pfizer” është siguruar ekskluzivisht nga “Gogo.al”. Lidhur mes “Pfizer Export B.V” në Holandë dhe ministrive të Shëndetësisë e Kujdesit Social dhe asaj të Shtetit për Rindërtimin si dhe Institutit të Shëndetit Publik, kontrata prej 52 faqesh përcakton sasinë, kostot por dhe kushtet që duhet të plotësojë qeveria shqiptare. Nëpërmjet kësaj marrëveshje konfidenciale, qeveria shqiptare ka blerë te “Pfizer”-i për muajin janar 10 mijë e 530 doza, duke paguar për një dozë 12 dollarë. Kontrata zbulon edhe planin e ardhjes së 30 mijë e 420 dozave në shkurt ndërsa në vjeshtë dhe dimër 458 mijë e 640 të tjerave. Në total qeveria shqiptare ka nënshkruar me “Pfizer” blerjen e 499 mijë e 590 dozave por praktikisht nuk do ketë dërgim vaksinash në Shqipëri në mars, prill, maj dhe qershor ndërsa nevoja për vaksinën në vend është emergjente. E paqartë mbetet edhe ndarja e dërgesave në muajt e fundit të vitit. Nuk dihet pse qeveria ka planifikuar këtë shpërndarje faturash për marrjen e vaksinave, mes muajve janar, shkurt dhe vjeshtës e dimrit dhe nëse lidhet me kapacitetin pagues të saj, ndërsa teza e “testimit” mbi shqiptarët bie poshtë duke qenë se bëhet fjalë për dy blerje të vogla paraprake. Një nga dyshimet që qarkulloi kohë më parë qe pamundësia e prodhimit për Shqipërinë, ndërsa mbetet me pikëpyetje nëse ka qenë “Pfizer”-i që ka kushtëzuar qeverinë shqiptare në këto dërgesa. Totali i parave që duhet të paguajmë? Rreth 6 milionë dollarë. Në fakt, sipas kontratës qeveria shqiptare do të paguajë paraprakisht brenda 30 ditëve nga marrja e faturës 2.997.540 dollarë (rreth 3 milionë dollarë). Nga një shikim i detajuar i kontratës mes autoriteteve shqiptare e “Pfizer” e “BioNTech” me bazë në Gjermani mësohet se këto të fundit do të jenë përgjegjëse për të gjithë kërkesat e marketimit të produktit. Qeveria shqiptare merr përsipër ruajtjen e konfidencialitetit të kontratës dhe pronësinë intelektuale. Termat e kontratës tregojnë se vendet e prodhimit të “Pfizer” në Kalamazoo (Michigan) dhe Puurs, Belgjikë dhe dy vendet e prodhimit të “BioNTech”, në Mainz dhe Idar Oberstein në Gjermani do të jenë ato ku do të prodhohet vaksina por edhe vende të tjera prodhuese që “Pfizer” e gjykon. “Pfizer”-i del garant për të siguruar që produkti është prodhuar në përputhje me specifikimet ndërsa qeveria shqiptare ka detyrimet si më poshtë sa i përket kujdesit për vaksinat: “(b) Me dorëzimin e produktit Blerësit në Vendin e Destinacionit dhe, për aq sa është e zbatueshme, për çdo shpërndarje të mëtejshme dhe / ose transportim në një Vend Destinacioni që nuk është një pikë e përdorimit të Produktit, Blerësi do të ruajë dhe trajtojë Produktin në mënyrën e përcaktuar te Specifikimet, udhëzimet në Shtojcën D dhe udhëzimet e dhëna nga “Pfizer”-i për të siguruar stabilitetin dhe integritetin e Produktit. (c) Për të shmangur dyshimet, Blerësi do të ketë të gjitha shpenzimet për përdorimin e Produktit pas transferimit nga Pfizeri në Vendin e Destinacionit, përfshirë, por pa u kufizuar në ato për ruajtjen e Produktit dhe shpërndarjen dhe administrimit të Produktit (nëse zbatohet) në Shqipëri. (d)Blerësi do të jetë i vetmi përgjegjës për ruajtjen, trajtimin, shpërndarjen, transportimin, administrimin dhe përdorimin e produktit në Shqipëri pas dorëzimit të Produktit Blerësit ose të caktuarit të tij në Vendin e Destinacionit.  (e) Blerësi do të jetë përgjegjës dhe do të sigurojë që çdo pajisje e përdorur për të dorëzuar Produktin, për shembull Dërguesi (ët) dhe Pajisja (et) monitoruese të jenë ruajtur në një vend të duhur të pastër dhe të sigurt për të mbrojtur dhe ruajtur funksionalitetin e pajisjeve të tilla (në kushte të kontrolluara, pa ekspozim ndaj motit ose dëmtuesve, etj). (f) Pfizer mund t’i sigurojë Blerësit Fletë të Dhënash Sigurie dhe informacione të tjera për të ndihmuar Blerësin për të zhvilluar procese dhe procedura, përfshirë trajnimin, për të trajtuar Produktin dhe Materialet e Produktit në një mënyrë të sigurt dhe në përputhje me Ligjet… Blerësi përfaqëson dhe garanton që vetë ai do të sigurojë që të gjithë marrësit e Produktit dhe Materialet e Produktit të kenë ekspertizën e nevojshme për të zhvilluar dhe zbatuar procedurat e përshtatshme dhe programet e trajnimit për të mundësuar trajtimin e duhur të Produktit dhe Materialeve të Produktit në një mënyrë të sigurt dhe të ligjshme.” Nuk përmenden efekte anësore të vaksinës por kontrata lidhet mbi atë që quhet “Përpjekje e Arsyeshme Tregtare”, që do të thotë se merren parasysh rreziqet përkatëse në industrinë farmaceutike, pasiguritë, kufizimet dhe sfidat e zhvillimit, prodhimit, komercializimit dhe shpërndarjes së produktit të ri të vaksinës COVID-19, duke marrë parasysh faktorët aktualë dhe çështjet e sigurisë dhe efikasitetit potencial, risinë, profilin e produktit, pozicionin e pronësisë dhe mjedisin aktual konkurrues për një produkt të tillë. Ndaje në facebook Post Views: 147,479